Jeśli skała o niskiej porowatości jest bardzo popękana, może również wytworzyć dobrą warstwę wodonośną (poprzez przepływ szczelinowy), pod warunkiem, że skała posiada przewodność hydrauliczną wystarczającą do ułatwienia przepływu wody.

Instalacje sanitarne a porowatość

Porowatość jest ważna, ale sama w sobie nie determinuje zdolności skały do działania w charakterze warstwy wodonośnej. Obszary Pułapki Deccan (lawy bazaltowej) w środkowo-zachodnich Indiach są dobrymi przykładami formacji skalnych o wysokiej porowatości, ale niskiej przepuszczalności, co czyni je słabymi warstwami wodonośnymi. Instalacje sanitarne Kielce https://hydraulikwkielcach.pl/uslugi-hydrauliczne/instalacje-sanitarne/

Podobnie mikroporowata (Upper Cretaceous) Chalk Group of south east England, choć ma dość dużą porowatość, ma niską przepuszczalność ziarna do ziarna, z dobrymi właściwościami wodoszczelnymi, głównie dzięki mikroszczelinowaniu i szczelinowaniu.

Zależność człowieka od wód gruntowych

Większość obszarów lądowych na Ziemi ma jakąś formę warstwy wodonośnej pod nimi, czasami na znacznych głębokościach. W niektórych przypadkach te warstwy wodonośne są szybko uszczuplane przez ludność ludzką.

Poziomy wodonośne słodkowodne, zwłaszcza te z ograniczonym ładowaniem przez śnieg lub deszcz, znane również jako wody meteorologiczne, mogą być nadmiernie eksploatowane i w zależności od lokalnej hydrogeologii, mogą czerpać wodę niezdatną do picia lub słoną z połączonych hydraulicznie warstw wodonośnych lub zbiorników wód powierzchniowych.

Może to być poważnym problemem, szczególnie w obszarach przybrzeżnych i innych obszarach, gdzie pompowanie wody przez warstwy wodonośne jest nadmierne. Na niektórych obszarach wody gruntowe mogą być skażone arsenem i innymi truciznami mineralnymi.

Instalacje sanitarne a zbiorniki wodne

Warstwy wodonośne mają krytyczne znaczenie w życiu człowieka i w rolnictwie. Głębokie warstwy wodonośne na obszarach suchych od dawna są źródłem wody do nawadniania (patrz Ogallala poniżej). Wiele wiosek, a nawet dużych miast pobiera wodę ze studni w warstwach wodonośnych.

Zaopatrzenie w wodę komunalną, irygacyjną i przemysłową odbywa się poprzez duże studnie. Wiele studni dla jednego źródła zaopatrzenia w wodę nazywane są „polami otworowymi”, które mogą pobierać wodę z zamkniętych lub nieutwardzonych warstw wodonośnych. Wykorzystanie wód gruntowych z głębokich, zamkniętych warstw wodonośnych zapewnia większą ochronę przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. Niektóre studnie, określane mianem „studni kolektorowych”, są specjalnie zaprojektowane w celu wywołania infiltracji wód powierzchniowych (zazwyczaj rzecznych).

Warstwy wodonośne, które dostarczają zrównoważoną słodką wodę gruntową do obszarów miejskich i do nawadniania użytków rolnych, znajdują się zazwyczaj blisko powierzchni ziemi (w odległości kilkuset metrów) i są częściowo zasilane słodką wodą. Ładowanie to odbywa się zazwyczaj z rzek lub wody meteorycznej (opady), która przedostaje się do warstwy wodonośnej poprzez nakładanie nienasyconych materiałów.

  • Czasami osadowe lub „kopalne” warstwy wodonośne są wykorzystywane do nawadniania i dostarczania wody pitnej do obszarów miejskich. Na przykład w Libii projekt Great Manmade River Muammara Kaddafiego pompował duże ilości wód gruntowych z warstw wodonośnych pod Saharą do obszarów zaludnionych w pobliżu wybrzeża.
  • Mimo że pozwoliło to zaoszczędzić libijskie pieniądze ponad alternatywę, odsalanie, warstwy wodonośne prawdopodobnie wyschną w ciągu 60-100 lat. Wyczerpywanie się warstwy wodonośnej wymieniane jest jako jedna z przyczyn wzrostu cen żywności w 2011 roku.